Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hakikat Sonras Çada Edebiyat Eseri

Christopher Schaberg
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,20

Twitter, Instagram ve viral videolar çanda edebiyat çalmalarnn rolü nedir?
Edebiyat öretmek ve örenmek yalnzca asrlk sorularla klasik metinleri okumamaksa, yakn okuma veya eletirel bakn reddi de deildir. çinde yaadmz hakikat sonras ça, ayn zamanda insanlarn inançlarnn, estetik anlaylarnn, tüketici alkanlklarnn, seyahat araçlarnn ve inandklar politikalarn bir çembere alnd banaz bölünme çadr. Bir edebiyat profesörü olan Christopher Schaberg, hzla deien dünyada yaad tecrübeleri araclyla, hakikat sonras siyaset ve ekolojik önceliklerin ba döndürücü çanda edebiyat ve kültürün yolunu bulabilmesi için ne gerektiini soruturuyor eserinde. Hakikat Sonras Çada Edebiyat Eseri; edebi pasajlardan gündelik yürüyülere, vahi yaam maceralarndan akademik ilhamlara, ekoloji problemlerinden havayolu yolculuuna kadar
çok çeitli konulara deiniyor. Edebi metinler ve yazma üzerine dersler veren yazar, eserinin, edebiyat
balamnda düündüü ve çalt tekrar eden eylerin bir hikâyesi olduunu ifade ediyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Non definito

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257816052

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hakikat Sonras Çada Edebiyat Eseri"

Hakikat Sonras Çada Edebiyat Eseri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima