Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Halit Ziya Uaklgil


pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatnn en önemli romanc ve hikayecilerindendir. Romanlarnda, realist ve naturalist bir çizgide yürüyen Halit Ziya, zaman zaman derin bir idealizmin içinde görülür. Ele ald tiplerden hemen hemen hepsi yüksek tabakaya mensup insanmzdan bin parçadr. Özenli bir dil kullanmaya dikkat eden yazar, scak, heyecan verdici bir üslup kullanmtr.
(Arka Kapak)

Yaynevinin Notu: Eserler Milli Eitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararlar, 1825, 1826 ve 1887 sayl Tebliler Dergilerinde yaynlanmtr.

Sayfa Says: 144

Bask Yl: 1998

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754453577

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Halit Ziya Uaklgil"

Halit Ziya Uaklgil
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima