Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Handbok för demokrater

Elisabeth Åsbrink - Ola Larsmo - Sverker Sorlin
pubblicato da Natur & Kultur

Prezzo online:
13,20
13,85
-5 %
13,85

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste aren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstar som bade sarbar och ifragasatt. Pa initiativ av författaren Hédi Fried, nyligen Augustnominerad för Fragor jag fatt om Förintelsen, startar under varen 2018 ett arbete till skydd för demokratin, i ett samarbete mellan Svenska PEN, Studieförbunden i Sverige och Folkhögskolornas samarbetsorganisation RIO. En viktig del i detta arbete är denna bok: Handbok för demokrater. 20 skribenter, alla kunniga i ämnet och engagerade i demokratifragor, skriver varsin text som pa ett konkret sätt ger rad om hur man kan arbeta mot ökande segregation, bemöta kunskapsförakt och hantera antidemokratiska rörelser. Skribenterna visar varför demokratin behöver erövras pa nytt, varje dag.

Redaktörer är Elisabeth asbrink, författare och ordförande i Svenska PEN, författaren och skribenten Ola Larsmo och Sverker Sörlin, författare och professor i miljöhistoria.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/05/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789127157378

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Handbok för demokrater"

Handbok för demokrater
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima