Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Henry er ansatt som rigger på en boreplattform i Nordsjøen. Han jobber i skift på 12 timer i strekk hvert døgn i 14 dager, så drar han inn på fastlandet for å ha ferie og hygge seg med vennene og ungkarskollegaene sine. Nettene deler han med kvinner, der kroppenes, ordenes og følelsenes språk får fritt spill. Og når morgenen gryr, tar de avskjed. Leveregelen hans er enkel: Én natt, én kvinne. Bare én eneste gang gjør han en unntakelse. Navnet hennes er Clara. Novellen er utgitt i samarbeid med den svenske filmprodusenten Erika Lust. Formålet hennes er å skildre menneskets natur og mangfoldighet gjennom fortellinger om pasjon, intimitet, kjærlighet og lyst i en kombinasjon av sterke historier og erotisk komedie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/11/2019

Lingua

EAN-13 9788726119602

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Handyman - en erotisk novelle"

Handyman - en erotisk novelle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima