Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hardkorowy romans

Eva Illouz
pubblicato da Wydawnictwo Naukowe PWN

Prezzo online:
8,53

Pidziesit twarzy Greya od momentu publikacji stao si wiatowym bestsellerem - miliony sprzedanych kopii w kilkudziesiciu tumaczeniach na wszystkie jzyki wiata sprawiaj, e mamy tu do czynienia nie tylko ze wietnym marketingiem, ale przede wszystkim z trendem kulturowym. Socjoloka Eva Illouz, od lat badajca emocje w wiecie kapitalizmu, zastanawia si nad tym, w jaki sposób ksika, której daleko do dobrej literatury, moga rozpali serca tak wielu czytelników w rónych zaktkach globu. Na jak potrzeb odpowiada przedstawiony w niej romans? Jest to analiza z zakresu socjologii literatury, pokazujca od nowej strony relacje midzy literatur a spoeczestwem.

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Violenza e molestie sessuali

Editore Wydawnictwo Naukowe Pwn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2018

Lingua Polacco

EAN-13 9788301181925

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hardkorowy romans"

Hardkorowy romans
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima