Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nurü'l-ayn sadece stanbul'da deil, dünyada ei benzeri görülmemi bir cariyeydi. Felein cilveleri onu oradan oraya savurmasayd, belki çoktan bir kraliçe yahut sarayda bir haseki olacakt. Kim bilir, belki yine de buydu kaderi. Bir zengin onu satn alr ve saraya takdim ederse eer Ve bir gün zengin bir adam, Nurü'l-ayn' satn alp Padiaha hediye etti. mparatorluun bana açt beladan bihaberdi

Osmanl tarihinde Kösem Valide adyla öhret kazanan Mahpeyker Sultan da istisnai bir kadnd. Rum papaznn bu çok güzel ve çok zeki kz, kaçrlarak saraya takdim edildii zaman henüz çocuk denecek yata olmasna ramen Sultan Ahmet'i etkilemeye, sarayda büyük bir nüfuz edinmeye muvaffak olmutu. Ya ile birlikte yetenekleri de büyüdü, geliti. Olu Sultan Murat namna saltanat büsbütün ele ald senelerde güç ve kudretin sembolü haline geldi. Müthi cüretkâr, neredeyse gözle görülür, elle tutulur bir ihtiras sahibiydi. Zekas, azmi ve cesaretiyle herkesi etkiliyor, arzular, ak ve dümanl ise korkutuyordu.

Sonra bir de ekerpare Haseki, Hubyar Kadn ve Fitne Kumkumas Hamide Hatun vard tabii. Haremde sultanlk mücadelesi iki kii arasnda kalmayacak, Osmanl Saray hiç olmad kadar karacakt

nce Kapak:

Sayfa Says: 336

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 178

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882565

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Haremin Sultanlar"

Haremin Sultanlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima