Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En un país devastat per la incompetència, quatre terroristes estrambòtics emprenen un viatge suïcida per assassinar el rei d'Espanya i proclamar unilateralment la independència de Catalunya.

Amb aquest punt de partida delirant arrenca Hawaii Meteor, la primera novel·la del guionista Jair Domínguez, una road movie apocalíptica que ens transporta a un futur distòpic dominat per la violència i en el qual, els quatre protagonistes hauran de fer front a tot d'obstacles i enemics que intentaran evitar que la seva missió arribi a bon port.

Hawaii Meteor és un thriller d'alt voltatge amb grans dosis d'acció, sang i fetge; un viatge al·lucinant cap a la misèria de la condició humana.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Editorial Tria

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2015

Lingua Catalano

EAN-13 9788492912308

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hawaii Meteor"

Hawaii Meteor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima