Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`HER EYE RAMEN' evini, iini, akn ve her eyden önemlisi KENDN bulan ÇMZDEN BRNN mucizevi GERÇEK öyküsü.Bedenim, içinden kaçamadm bir hapishane: Konumaya çalsam, sessizim; kolumu kaldrmak istesem, yerinden oynamyor. Zihnim sçryor, atlyor, parende ve taklalar atarak zincirlerini krmaya çalyor, gri bir dünyada aniden çakan bir imek gibi pasparlak renkler çkaryor. Ancak kimsenin haberi yok çünkü onlara söyleyemiyorum. Beni bo bir kabuk sanyorlar. Hani baz filmler vardr, insanlar hayalet olarak dünyaya geri döner ama öldüklerinden haberleri yoktur. te halim aynen öyleydi, insanlar beni görmeden bakyordu ve nedenini anlayamyordum. Bedenime hapsolmutum.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126458

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hayalet Çocuk"

Hayalet Çocuk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima