Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Biyografik-roman olan bu eserde, Osmanl mparatorluunun tarih sahnesinden çekilip yerini Türkiye Cumhuriyeti'ne brakrken Anadolu'da yaayan insanlarn topraklarn terk edip yeni bir hayata balarken yaad zorluklar okuyacaksnz. Gerçek kiiler, gerçek mekanlar ve gerçek hayatlar eliinde
Deiim sürecine girmi toplumda göç etmekle yaanan skntlar, gelin-kaynana ilikisi, çocuk gelin, kuak çatmas, geleneklere ballk, aileyi bir arada tutma kaygs, çocuklar için iyi bir gelecek hazrlama ve her türlü zorlua ramen hayatta kalma mücadelesini tecrübeli bir kalemden okuyacaksnz.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Crab Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/01/2019

Lingua Turco

EAN-13 9780463232224

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Üç Hayat ki Gurbet"

Üç Hayat ki Gurbet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima