Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hazine Arazilerinde Yatrm Tevikleri ve mar Bar

Hidayet Mat
pubblicato da Astana Yayinlari

Prezzo online:
4,43

(En Güncel Hali le)

Ø Yeni Yatrm Tevik Sistemi ve Kamu Tanmazlarnn Yatrmlara Tahsisi

Ø Proje Bazl Yatrm Tevik Sistemi Uygulamas

Ø Yeni Cazibe Merkezleri Yatrm Tevik Pogram

Ø mar Barna Göre Hazine ve Belediye Arazilerinin Dorudan halesiz Satn Alnmas

Ø Türkiye'de Gayrimenkul Yatrm Yapan Yabancya T.C. Vatandal Hakk Verilmesinde Yeni Uygulama

Ø Hazine Arazilerinde Rayiç Bedelinin Binde Biri Üzerinden Yllk Kira Bedeli le Tbbi ve AromatikBitkiler le Süs Bitkileri Yetitirme Frsat

Ø Özel Aaçlandrma Yapmak Amacyla Hazine arazileri Nasl Kiralanr?

Ø Devlet Ormanlarnda Yatrm mkanlar ve Tevikler

Ø Hazine Arazilerinde Uygun Bedeller le Uzun Süreli Yatrm Yapma mkanlar

Ø Hazine Arazilerinde Tarm ve Hayvanclk Yatrmlar ve Avantajlar

Ø Enerji Yatrmlarnda Arsa-Arazi Tevik Uygulamalar Kamulatrma ve rtifak Hakk

Ø Hazine Arazilerinde Tersane, Yat Liman ve Marina Yatrmlar

Ø Turizm Merkezlerinde Yatrmclara Arazi Tahsisi

Ø Hazine Arazilerinin Dorudan Satn Alnmas veya Kiralanmas

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Finanza e Contabilità » Investimenti e titoli, borsa » Pensioni

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/04/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003839829

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hazine Arazilerinde Yatrm Tevikleri ve mar Bar"

Hazine Arazilerinde Yatrm Tevikleri ve mar Bar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima