Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hc Ting Ý - Nhanh Chóng / D Dàng / Hiu Qu

Pinhok Languages
pubblicato da Pinhok Languages

Prezzo online:
0,00

Cun sách này cha ng danh sách t vng gm 2.000 t và cm t ph bin nht c sp xp theo tn sut s dng trong hi thoi hàng ngày. Cun t vng này s dng quy tc 80/20, m bo bn c hc các t và cu trúc câu trc tiên, nhm giúp bn tin b nhanh chóng và duy trì ng lc hc tp.

Ai nên mua cun sách này?
Cun sách này dành cho nhng ngi hc ting Ý trình mi bt u và trung cp, t thúc y bn thân và sn sàng dành 15 n 20 phút mi ngày hc t vng. Cu trúc n gin ca cun t vng này là kt qu ca vic loi b tt c nhng iu không cn thit, nh ó bn ch cn tp trung n lc hc tp vào nhng phn giúp bn t c tin b ln nht trong khong thi gian ngn nht. Nu bn sn sàng dành ra 20 phút hc mi ngày, cun sách này rt có th s là mt khon u t tt nht mà bn có th thc hin nu ang trình mi bt u hoc trung cp. Bn s thy kinh ngc trc tc tin b ch trong vài tun thc hành hàng ngày.

Ai không nên mua cun sách này?
Nu bn là ngi hc ting Ý trình cao cp, thì cun sách này không dành cho bn. Trong trng hp này, vui lòng truy cp website ca chúng tôi hoc tìm kim cun t vng ting Ý ca chúng tôi có cha nhiu t vng hn và c nhóm theo các ch lý tng cho hc viên trình cao cp mun nâng cao nang lc ngôn ng trong mt s lnh vc nht nh.
Ngoài ra, nu bn ang tìm kim mt sách hc ting Ý bao gm tt c trong mt hng dn bn các bc hc ting Ý khác nhau, thì cun sách này có l cng không phi là i tng bn ang tìm kim. Cun sách này ch cha t vng và chúng tôi mong i ngi mua s tìm hiu các vn nh ng pháp và phát âm t các ngun khác hoc thông qua các khóa hc ngôn ng. im mnh ca cun sách này là tp trung vào kh nang nhanh chóng tip thu các t vng ct lõi và do ó không có nhng thông tin mà có th nhiu ngi mong i nhn c t mt sách hc ngôn ng thông thng. Vui lòng lu ý iu này khi mua hàng.

Cách s dng cun sách này?
Cách lý tng s dng cun sách này là dùng hàng ngày, ôn tp mt s lng trang nht nh mi bui hc. Cun sách này c chia thành nhiu phn, mi phn gm 50 t vng, cho phép bn tng bc tin b xuyên sut cun sách. Ví d, gi s bn hin ang ôn tp t vng t 101 n 200. Khi bn ã nm vng t vng t 101 n 150, bn có th bt u hc các t vng 201 n 250, ri vào ngày tip theo có th b qua t vng 101-150 và tip tc ôn tp các t vng 151 n 250. Bng cách này, bn s tng bc hc ht cun sách và các k nang ngôn ng ca bn s nâng cao nhanh chóng sau mi trang bn nm vng.

Dettagli down

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di italiano » Insegnamento e apprendimento delle lingue

Editore Pinhok Languages

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/08/2019

Lingua Vietnamita

EAN-13 6610000211043

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hc Ting Ý - Nhanh Chóng / D Dàng / Hiu Qu"

Hc Ting Ý - Nhanh Chóng / D Dàng / Hiu Qu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima