Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Älgen Helge är sur och avundsjuk. Han skulle så gärna vilja bo på en bondgård. Tänk så bekvämt att ha en hage att beta i och ett stall att sova i! Helge bestämmer sig för att prata med skogsvaktaren. Kanske kan han hjälpa honom? Att hitta en bondgård som vill ta emot en älg verkar dock vara svårt, och när allt kommer omkring: vill Helge verkligen flytta?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/10/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9788726091595

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Helge Älg"

Helge Älg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima