Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Helicopter Heist

Jonas Bonnier
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
9,99

Vier jonge mannen uit de buitenwijken van Stockholm plannen een uiterst gewaagde, zo niet onmogelijke roof. Ze willen een overval plegen op het grootste en best bewaakte gelddepot van het land, waar miljoenen Zweedse kronen opgeslagen liggen. Volgens hun berekening zouden ze nooit meer hoeven werken, er zou zelfs niemand gewond raken. Maar is iedereen die onderdeel is van dit minutieus voorbereide plan wel te vertrouwen? En zullen ze er daadwerkelijk mee wegkomen?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Politica e Società » Servizi sociali e Criminologia » Criminalità organizzata , Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789044352054

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Helicopter Heist"

Helicopter Heist
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima