Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tydens 'n vakansie in Chili gebeur die ondenkbare met dr. Mary Neal. Terwyl sy op die Fuyrivier met haar kajak roei, word sy onder 'n waterval vasgekeer, en sy verdrink. HEMEL TOE EN TERUG is Mary se merkwaardige verhaal van haar geestelike reis en wat gebeur het toe sy van lewe na dood, en terug na die lewe op aarde beweeg het. Sy deel haar emosies en vertel wat sy in die hemel ervaar het, haar kommunikasie met die engele en hoe hartseer sy was toe sy besef dit is nog nie haar tyd om in die hemel te bly nie. Hierdie gebeurtenis het vir Mary 'n nuwe verstaan gegee van haar doel op aarde, haar bewustheid van God en haar verhouding met Jesus verinnig, en haar eie geestelike reis verdiep. HEMEL TOE EN TERUG sal jou herinner aan die hoop en belofte van die hemel terwyl jou eie wandel met God verryk sal word.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo » Figure religiose e spirituali , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Figure religiose e spirituali

Editore Christian Art Distributors Pty Ltd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/01/2013

Lingua Africano

EAN-13 9781431600823

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hemel toe en terug (eBoek)"

Hemel toe en terug (eBoek)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima