Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

çinde çok çeitli etnik, kültürel, dini ve mezhepsel grubun bulunmasndan ötürü bir "kültürel mozaik" olarak tanmlanan Türkiye, bu çok kültürlü yapsndan kaynaklanan bir takm avantajlar ve dezavantajlarla kar karya bulunmaktadr. Söz konusu avantaj ve dezavantajlar, Türkiye'nin sahip olduu bu zengin kültürel miras nasl yönettiine/yöneteceine ilikindir. 2000'li yllara kadar uygulanan ve dilden dine, kültürden tarihe bütün alanlarn devlet eliyle belirlendii, farkllklarn yok sayld, en temel hak ve özgürlüklerin dahi ihlal ve ihmal edildii politikalar ile Türkiye'nin yol alamad/alamayaca anlalmtr.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 344

Bask Yl: 3015

e-Kitap:

Sayfa Says: 176

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Tezkire Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Tezkire Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786003037

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hepimiz Ötekiyiz!"

Hepimiz Ötekiyiz!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima