Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Her Güne Bir Shakespeare

ALLAN PERCY
pubblicato da Pena Yayinlari

Prezzo online:
3,99

Her güne akn tadn çkarabileceiniz 72 reçeteDünya yazarlar arasnda hiçbiri akn gizemini Shakespeare kadar derinlemesine ele almamtr. O, bütün tiyatro eserlerinde ve ünlü sonelerinde gönül ilerine öyle aydn bir perspektifle bakmtr ki bunlar günümüzde bile vücudumuzun en güçlü kas parçasn anlamamz için ilaç etkilerini hâlâ kaybetmemilerdir.Allan Percy, Shakespeare'in unutulmaz eserlerinden akn gücünü ayrm, akla günlük hayat aydnlatmay amaçlamtr.Ak her özelliiyle hayati bir mesele olarak görenler için taptaze ve etkileyici bir kitap.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/10/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126953

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Her Güne Bir Shakespeare"

Her Güne Bir Shakespeare
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima