Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

EN BÜYÜK RSK HÇ RSK ALMAMAKTIR.Bazen en sevdiim kitaplar sondan baa tekrar okurum. Son bölümden balar ve baa kadar tersten okurum. Bu ekilde okuduunuzda, kitabn bölümleri de umuttan çaresizlie, kendini tanmaktan üpheye doru gider. Ak hikâyelerinde çiftler sevgili olarak balar, sonunda yabanc olurlar. Yetikinlie ulama kitaplar yolunu kaybetme hikâyelerine dönüür. En sevdiiniz karakterler yeniden doar. Benim hayatm bir kitap olsa ve tersten okunacak olsa, hiçbir ey deimezdi. Bugünün dünden hiçbir fark yoktu. Yarn da bugünle ayn olacakt. Maddy'nin Kitab'nda, bütün bölümler birbirinin aynsyd. Olly'ye kadar.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie d'amore

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126694

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Her ey"

Her ey
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima