Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bildiimiz anlamdaki internetin sonu mu geliyor?

MediaCat Kitaplar'ndan çkan son kitap Her ey Çplak, irketlerden devletlere hatta bireylere kadar her eyi effaflatran interneti masaya yatryor. Halil Aksu, Uur Candan ve Mehmet Nuri Çankaya tarafndan yazlan kitapta bildiimiz anlamda internetin sonu geldi deniyor ve yeni internetin ne zaman ve nasl çkacana dair fikirler yer alyor.

22 Ekim 2010 günü WikiLeaks 400.000 adet gizli belgeyi internet üzerinden kamuya duyurdu. Bu olay diplomasinin 11 Eylül'ü olarak tarihe geçti. Hiçbir eyin gizli kalamayaca apaçk bir ekilde tüm dünyann gözleri önüne serildi. Devletler çplak!

Yine 22 Ekim 2010 günü "Sosyal A" isimli sinema filmi Türkiye'de gösterime girdi. 500 milyondan fazla insan bu ortamda ve her türlü bilgiyi orada paylamakta. Facebook, kullanclar hakknda, herhangi bir devletin vatandalar hakknda sahip olduundan daha fazla bilgiye sahip, en mahremleri dâhil. Herkes çplak!

E-postalar içinde pek çok önemli bilgi dünyann dört bir yann dolayor. Fotoraflarmz internete yüklüyoruz ve sevdiklerimizle paylayoruz. Nelerle ilgilendiimizi arama motorlar sürekli kaydediyor. Neler harcadmz bankalar, kimlerle konutuumuzu Telekom irketleri kaydediyor. Gittiimiz pek çok yerde güvenlik veya baka amaçl kameralar tarafndan kayda alnyoruz.

Tüm bunlarn arasnda saydam bir gaz bulutu gibi internet hepsinin iletiimini salyor. nternet sadece insanlarn elence veya haberleme için kulland bir ortam olmaktan çoktan çkt. Dünya ticaretinin büyük bir ksm, finans dünyasnn daha büyük bir ksm ve iletiim dünyasnn neredeyse tamam internet üzerinden cereyan ediyor.

MediaCat Kitaplar'ndan çkan Her ey Çplak, her gün kullandnz internet üzerine harika bir fikir jimnastii yapma frsat sunuyor. Diplomasinin 11 Eylül'ü olarak tarihe geçen WikiLeaks'ten bireylerin tereddüt etmeden özel bilgilerini paylatklar Facebook'taki güvenlik sorununa güncel örneklerin yer ald kitap, internetin nereden geldii ve nereye gittii konularnda düündürüyor.

Kitapta internetin gelecei sorgulanrken hiçbir olaslk atlanmyor ve akla gelen tüm iyi ve kötü senaryolar gelitiriliyor. Ancak yine de yazarlar iyimser bak açlarn kitabn önsözünden itibaren hissettiriyor: "Dünyann internete ihtiyac vardr. nsanln internete ihtiyac vardr. Bugüne kadar gördüklerimiz henüz balangçtr. Asl bundan sonra önemli gelimelerle, hzl ve kitlesel yaygnlamalarla karlaacaz. Bu yaygnlama sayesinde insanlk daha aydnlanacaktr ve daha da aydn yarnlara doru yol alacaktr."

nce Kapak:

Sayfa Says: 238

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 238

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785948056

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Her ey Çplak"

Her ey Çplak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima