Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Denne biografi om Herman Bang (1857-1912) udkom oprindeligt i 1912 og indeholder beskrivelser af hans liv og virke som forfatter og journalist. Kronologisk fortæller P.A. Rosenberg om Bangs slægt og barndom, hans ungdom og første forsøg som dramatisk digter og kritiker, hans journalistiske liv og ikke mindst om hans stil, livssyn og hans død i USA. Biografien er et ambitiøst og velskrevet værk om en af Danmarks største forfattere i perioden under det moderne gennembrud. Bogen afsluttes med en bibliografi over Bangs værker.
P.A. Rosenberg (1858-1935) var en dansk forfatter, dramatiker, lærer og foredragsholder. Han var uddannet i religionsfilosofi og underviste ved flere københavnske privatskoler. I stor kontrast til samtidens kulturradikalisme med Georg Brandes i spidsen, var Rosenbergs liv præget af en kristen verdensanskuelse, og han var stor fortaler for nationale traditioner i åndslivet. Han debuterede som forfatter med fortællingen "Af et digterliv" i 1881 og udgav efterfølgende en lang række skuespil, digte og fagbøger om blandt andre Herman Bang og Søren Kierkegaard.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Poesia e poeti » Letteratura, storia e critica » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726518306

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Herman Bang"

Herman Bang
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima