Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hermeneutik ve Tin Bilimleri

Wilhelm Dilthey
pubblicato da Notos

Prezzo online:
0,60

nsani olan hiçbir ey yaamn dnda deil.

"Ben çada bilimsel düüncenin her bir öesini insani varoluun bütünlüüne balyorum."

Modern zamanlarn balamasyla birlikte "bilim" kavramnn doa bilimleri modeline göre anlalmas, bilim olmann temel ölçütünün de bu modele göre belirlenmesini beraberinde getirmiti. Böylelikle toplumu ve tarihi konu alan (ve yaygn olarak sosyal bilimler diye anlan) bilim olma iddiasndaki bütün giriimler de bu ölçüte uymak durumundaydlar. Ancak, Wilhelm Dilthey, Almanya'da kendisinden önce zaten güçlü bir gelenee sahip olan tarihçilikten de yararlanarak tin bilimleri diye adlandrlan bilim grubunun, konusu kadar yönteminin de doa bilimlerinden farkl olduuna dikkat çekti. Dilthey'n bu balamda yazd dört yazy bir araya getiren Hermeneutik ve Tin Bilimleri insani olan hiçbir eyin yaama dünyasnn dnda olamayacann da çarpc bir ifadesi.

nce Kapak:

Sayfa Says: 145

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 107

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Notos

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Notos

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059851268

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hermeneutik ve Tin Bilimleri"

Hermeneutik ve Tin Bilimleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima