Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Het vijfde zegel' van Ted Dekker is het afsluitende deel in het tweeluik `Zegels van waarheid', en is minstens zo spannend als het eerste deel `Nummer 49'. Fans van Dekkers eerdere serie `De cirkel' kun hun hart ophalen.

In `Nummer 49' heeft Rachelle drie van de vijf Zegels van Waarheid gevonden en haar woonplaats Eden bevrijd. Nu is het de beurt aan de rest van de wereld. Ze gaat op zoek naar het Vierde en Vijfde Zegel voordat het rijk van de Mystici wordt vernietigd. De Mystici zeggen dat er geen verdediging mogelijk is tegen het Vijfde Zegel, maar Rachelles zoektocht om de mensheid te redden gaat voor. De klok tikt; het einde nadert.

`Sfeervol. Spannend. Snel. Surrealistisch. Ontdek Dekker!' - BoekBloggenderwijs.nl

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789043531856

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het 5e zegel"

Het 5e zegel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima