Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het DNA van kinderarmoede

Peter Adriaenssens - Noel Slangen
pubblicato da Standaard Uitgeverij - Algemeen

Prezzo online:
0,00

Een op de zeven kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. En hun aantal neemt nog elk jaar toe. Dat is niet alleen een persoonlijk drama, opgroeien in schaarste beïnvloedt het hele verdere leven. Het risico dat het kind later zelf een arme ouder wordt, is groot. Ook de samenleving betaalt dus de prijs voor kinderarmoede. In Het DNA van kinderarmoede gaan Peter Adriaenssens en Noël Slangen, de vorige en de huidige voorzitter van het Kinderarmoedefonds, dieper in op het fenomeen. Ze brengen oorzaken in kaart, weerleggen hardnekkige mythes en contraproductieve stereotypen over kinderarmoede en formuleren concrete voorstellen. De opbrengst van dit boek gaat naar de strijd tegen kinderarmoede.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Standaard Uitgeverij - Algemeen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789460417177

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het DNA van kinderarmoede"

Het DNA van kinderarmoede
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima