Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Deze bundel vaart met je mee vanuit Nederland, langs de Belgische kust. Vanuit de ruige zuidelijke regionen van Engeland steken we over naar Normandiƫ om af te zakken naar het bijzondere Bretagne. Deze bundel vaart met je mee vanuit Nederland, langs de Belgische kust om vervolgens over te steken naar Zuid-Engeland. Vanuit de ruige zuidelijke regionen van Engeland steken we weer over richting Normandiƫ om stap voor stap af te zakken naar het bijzondere Bretagne. Naast veel tips over hoe je dat nou doet laat deze bundel je ook vooral wegdromen, over de nog te bevaren route terwijl je nog thuis zit of lekker in je kuip in je thuishaven. Dit product betreft een bundeling van eerder uitgegeven artikelen van Zeilen.

Dettagli down

Generi Sport » Nuoto e Sport acquatici

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/08/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789064107306

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Kanaal"

Het Kanaal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima