Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het Kandinsky bedrog

Manon Berns
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

De Blockbusters­serie van kunsthistoricus Manon Berns gaat verder meteen nieuwavontuur! Storms moeder is restaurateur van wereldberoemde meesterwerken. In dit vierde deel van deze spannen de serie vermoedt zij dat een belangrijk schilderij van Kandinsky weleens vervalst zou kunnen zijn. De Modern Art Gallery in New York is niet blij met die beschuldiging. Het schilderij moet namelijk die week voor veel geld verkocht worden. De galerie spant een rechts­zaak tegen haar aan, maar daar laten Storm en zijn vrienden het niet bij zitten. De Blockbusters gaan op zoek naar de vervalser en die zoektocht leidt Storm helemaal naar Rusland...

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789020631999

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Kandinsky bedrog"

Het Kandinsky bedrog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima