Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het Mundell-Fleming model

Jean Blaise Mimbang
pubblicato da 50Minutes.com (NL)

Prezzo online:
0,00

Begrijp de essentie van het Mundell-Fleming model (ook bekend als het IS-LM-BoP model of het IS-LM-BP model) in slechts 50 minuten met dit praktische en beknopte boek. Het Mundell-Fleming-model is van cruciaal belang om de internationale macro-economie te begrijpen: het biedt het algemene kader voor het economisch beleid binnen de eurozone en stelt ons in staat de rol van internationale kapitaalmobiliteit in de doeltreffendheid van het macro-economisch beleid onder verschillende wisselkoersregimes te analyseren. Dit boek biedt u een handige inleiding tot de toepassingen van het Mundell-Fleming model en de aannames die eraan ten grondslag liggen, waaronder het feit dat het model geldig is voor een gesloten economie. Het bevat ook een gedetailleerd onderzoek naar de rol van het Mundell-Fleming-model in de Europese monetaire constructie, een bespreking van de beperkingen van de theorie, en een inleiding tot uitbreidingen, zoals het opnemen van de risicofactor van een land in het model.

Dettagli down

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Mundell-Fleming model"

Het Mundell-Fleming model
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima