Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het Picasso mysterie

Manon Berns
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

Blockbusters is de nieuwe serie van kunstkenner Manon Berns, die het beste beschreven kan worden als 'Dan Brown voor jongeren'. De boeken gaan over de 11-jarige Storm en zijn beste vriend Jimi. Samen vormen zij de Blockbusters: een geheim genootschap van twee heel nieuwsgierige ontdekkers. Storms moeder is restaurateur van schilderijen. In 'de bunker', haar atelier aan huis, onderzoekt zij regelmatig wereldberoemde meesterwerken. In Het Picasso Mysterie vermoeden de Blockbusters dat het beroemde schilderij 'De jongedames van Avignon' van Picasso uit het restauratieatelier van Storms moeder gestolen gaat worden. Hun speurtocht naar de dader leidt hen helemaal tot in Parijs. Superspanend en leerzaam

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/07/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789020632873

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Picasso mysterie"

Het Picasso mysterie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima