Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hitler heeft Belgiƫ bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning flirt met het nazisme. Dat zint de Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is in het gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de hielen.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789492958358

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het complot van Laken"

Het complot van Laken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima