Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het dikke dinoboek

Marianne Busser - Ron Schroder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
8,99

Een grappig en leerzaam boek met daarin heel veel versjes en weetjes over allerlei dino's en andere uitgestorven dieren. Zowel kinderen als volwassenen zullen zich verbazen over alle wonderlijke feitjes over deze bijzondere dieren. Want wie wist er bijvoorbeeld dat de Brachiosaurus met een snelheid van 1200 m/s met zijn staart kon meppen, dat de naam Iguanodon 'leguaantand' betekent, en dat veel dino's piepkleine hersenen hadden?

Dinoversjes, dinoweetjes, dinopret!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789048860708

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het dikke dinoboek"

Het dikke dinoboek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima