Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het dikke vaderlandse dierenboek

Marianne Busser - Ron Schroder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
7,99

Een grappig en leerzaam boek met daarin heel veel versjes en weetjes over alle wilde dieren die je in Nederland en België kan vinden. Zowel kinderen als volwassenen zullen zich verwonderen over alle bijzondere dingen die zich in de natuur afspelen. Want wie wist er bijvoorbeeld dat een mannetjeshaas een rammelaar heet? Of dat de baby's van een zwangere hermelijn pas na 300 dagen in haar buik beginnen te groeien?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789048853533

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het dikke vaderlandse dierenboek"

Het dikke vaderlandse dierenboek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima