Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het geheim van Grace - Deel 2

Mariska Overman
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
4,99

Dit is deel 2 van de serie Het geheim van Grace geschreven door Mariska Overman. Een heerlijk en spannend feelgoodmysterie met onvergetelijke personages.

Maud heeft de knoop doorgehakt, ze vertrekt naar Dublin. Daar hoopt ze meer te ontdekken over haar afkomst. Liam biedt aan met haar mee te gaan, maar daar is James helemaal niet blij mee. In Dublin lijkt alles nog veel ingewikkelder te worden. Maud ontdekt meer over haar vader en over zijn raadselachtige verdwijnen. Bovendien is ze niet de enige die naar hem op zoek is. En die ander lijkt geen goede bedoelingen te hebben

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9781989510476

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het geheim van Grace - Deel 2"

Het geheim van Grace - Deel 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima