Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het geheim van Grace - Deel 4

Mariska Overman
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
4,99

Dit is deel 4 van de serie Het geheim van Grace geschreven door Mariska Overman. Een heerlijk en spannend feelgoodmysterie met onvergetelijke personages.

Maud begint langzaam het eeuwenoude geheim te ontrafelen. Beetje bij beetje vallen de puzzelstukjes op hun plaats, al lijken sommige stukjes te bizar om waar te zijn. Wat haar gevoelens voor de twee mannen in haar leven betreft, wordt een en ander ook duidelijker. Echter als ze een keuze maakt, heeft dat als gevolg dat ze iemand moet kwetsen.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9781989510513

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het geheim van Grace - Deel 4"

Het geheim van Grace - Deel 4
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima