Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dit e-book is NIET GESCHIKT voor zwart-wit e-readers. 'Poptropica - Het geheim van de landkaart' is het eerste deel in de serie Poptropica, volledig in kleur geïllustreerd door Kory Merritt. Tekst van Jack Chabert. Wanneer hun luchtballon in een storm terechtkomt, dreigt er groot gevaar voor Mya, Boyan en Jordy. Ze landen op een tropisch eiland in Poptropica, het verborgen eilandenrijk. Een mysterieuze landkaart helpt ze in hun zoektocht terug naar huis. Maar dan kruist de duistere Octavius hun pad. Hij heeft andere plannen met de landkaart. Hoe kan Octavius worden uitgeschakeld? En... vinden de drie ooit hun weg naar huis?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller » Narrativa storica » Storie da ridere » Storie a fumetti , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789026141898

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het geheim van de landkaart"

Het geheim van de landkaart
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima