Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

H**et gewicht van inkt van Rachel Kadish is een episch verhaal voor de liefhebbers van Falcones' Kathedraal van de zee en Lewinsky's Het lot van de familie Meyer. Het gewicht van inkt van Rachel Kadish is een episch verhaal voor de liefhebbers van Falcones' Kathedraal van de zee en Lewinsky's Het lot van de familie Meyer. Dit is de geschiedenis van Ester Velasquez, een emigrant uit Amsterdam, die werkt voor een blinde rabbijn in het Londen van de 17e eeuw; en Helen Watt, een hedendaagse Engelse historica met interesse in Joodse geschiedenis, die ontdekt dat ze ernstig ziek is. Helen krijgt een aantal Joodse geschriften uit de 17e eeuw in handen en begint aan haar laatste project: het achterhalen van de identiteit van de schrijver, de mysterieuze `Aleph' Leeservaring van uitgever Tom Harmsen: Een boek om helemaal in te verdwijnen, fantastisch mooi geschreven en boeiend tot de laatste bladzijde. `Een pageturner. Kadish weet enorme suspense op te bouwen, en roept sympathie op voor haar personages.' Jerusalem Post

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789024580835

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het gewicht van inkt"

Het gewicht van inkt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima