Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Chicago,1893. Cayden McCreary heeft zijn toekomst al uitgestippeld. Met zijn sprinklerinstallatie zal hij op de beurs geld verdienen en daarna zal hij trouwen met zijn meisje. Maar het lawaai in de beurshal gooit roet in het eten: zijn gehoor raakt beschadigd. In zijn wanhoop vraagt hij de dovenlerares Della Wentworth hem te leren liplezen. Als er gevoelens tussen hen ontstaan, staat Cayden voor de beslissing van zijn leven: zal hij alles opgeven voor een vrouw die hij nog maar net kent?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/06/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789029721196

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het hart op de lippen"

Het hart op de lippen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima