Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het is maar een scheiding

Marlies Slegers
pubblicato da Uitgeverij Brandt

Prezzo online:
9,99

Ze is schrijfster en heeft samen met haar man een fijn gezin. Wanneer hij haar na zevenentwintig jaar verlaat en de deur achter zich sluit, blijft Marlies verdoofd achter. Is dit nu de midlifecrisis? In de twee jaar die volgen, probeert ze grip op de situatie te krijgen door erover te schrijven en reizen te maken, vooral naar Bali. Ze zoekt antwoorden op vragen die ze niet had willen stellen en onderzoekt haar eigen rol. Gaandeweg verandert haar visie op relaties, scheiden en de midlifecrisis. In deze periode vindt ze vooral zichzelf en het geloof in de liefde en het leven terug. 'Het is echt zo. What doesn't kill you, makes you stronger.' 'Doe niet zo dramatisch. Het is maar een scheiding.' Marlies Slegers (1965) heeft meer dan vijfendertig jeugdboeken en een enkel boek voor ouders (Soci@Kids) geschreven en vervulde met het schrijver worden haar jeugddroom. Ze is opgegroeid in Indonesiƫ. Ook schreef ze jarenlang columns in tijdschriften en blogt ze met regelmaat over wat haar bezighoudt.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Luoghi e persone

Editore Uitgeverij Brandt

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/02/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789493095083

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het is maar een scheiding"

Het is maar een scheiding
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima