Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wanneer archeologen Duraid en zijn vrouw Royan een eeuwenoude graftombe van koningin Lostris ontdekken, beginnen zij aan een avontuurlijke, gevaarlijke reis, op zoek naar een verborgen schat. Maar verraders en vijanden liggen op de loer. Duraid wordt het slachtoffer van een brute moord. Voor Royan begint een zware strijd: niemand zal stoppen tot hij heeft wat hij wil. Zal het Royan lukken het huiveringwekkende gevaar te overleven en het grootste mysterie van het oude Egypte te ontrafelen?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789401600415

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het koningsgraf"

Het koningsgraf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima