Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het leek schoonheid - Teresa Ciabatti
Het leek schoonheid - Teresa Ciabatti

Audiolibro Het leek schoonheid

Teresa Ciabatti
pubblicato da Spectrum

Prezzo online:
0,00

Altijd was daar Livia. Begeerd door al haar leeftijdsgenoten, geliefd door iedereen. Zij was tot ongenoegen van de vertelster, het buitenbeentje, de falende moeder, de wanhopige schrijfster de belichaming van schoonheid. Tot dat ene tragische moment. Jaren later treedt Livia opnieuw het leven van de vertelster binnen. Ze is slechts een schim van haar jongere zelf, nog altijd gevangen in de geest van een kind. De vertelster wordt gedwongen haar verleden onder ogen te zien en vreest te moeten boeten voor haar jeugdzonden. Vanuit een benauwend perspectief ontvouwt zich een verhaal waarin ze terugkeert naar dat noodlottige moment en ze de waarheid over Livia's 'verdwijning' eindelijk aan het licht brengt. Met Het leek schoonheid neemt Teresa Ciabatti ons mee in een verhaal over het verstrijken van de tijd, boetedoening en de destructieve kracht van schoonheid. 'Teresa Ciabatti vertelt een verhaal met een buitengewoon ritme en een hoog tempo waarin dingen gebeuren die vervolgens nooit gebeurd zijn en dan toch opnieuw plaatsvinden.' Sandro Veronesi, auteur van o.a. Kalme chaos en De kolibrie

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Spectrum

Formato Audiolibro

Durata 07:13.02

Pubblicato 11/03/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789000384006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het leek schoonheid"

Het leek schoonheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima