Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het leven begint in Parijs

Nancy Robards Thompson
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
4,99

Na achttien jaar huwelijk blijkt Annebelles man de voorkeur te geven aan iemand met meer borsthaar. Einde droomleven en dito toekomst. Nu kan ze zich in haar huis opsluiten en zich volproppen met donuts. Of... ze kan haar bestaan onder de loep nemen en bekijken hoe ze nu verder moet. Niet gemakkelijk, maar samengevat komt het hierop neer: haar zoon is het huis uit, en ze heeft een baan die ze haat. O ja, en ze koestert al jaren een droom: schilderen in Parijs. Maar daar komt het natuurlijk nooit van. Of zou ze misschien nu... Door kordaat optreden van haar zus wint ze een kunstbeurs voor een jaar, in de romantische lichtstad. Alleen staat tussen droom en daad nog wel wat in de weg. Enge dingen, zoals alles achterlaten wat je vertrouwd is. Geloven in jezelf. En, misschien nog wel het ergste, in een vliegtuig stappen... Dit verhaal is eerder verschenen.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789402755510

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het leven begint in Parijs"

Het leven begint in Parijs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima