Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Voor fans van Sarah Lark en Leila Meacham is `Het lied van de waterval', het derde deel in Sofia Caspari's serie die begon met `In het land van de koraalboom' en `De baai van de flamingo's', een absolute must read! In dit derde boek van deze familiesaga die zich afspeelt in het Argentini├ź van de negentiende eeuw, vieren Clarissa en Javier hun huwelijksdag met een uitstapje naar de watervallen van Iguaz├║. De dag eindigt echter in een nachtmerrie: Clarissa verliest haar echtgenoot, zijn familie, hun thuis en haar tot nu toe zorgeloze leven. Op datzelfde moment is arts Robert Metzler op een jungle-expeditie en vindt aan een rivieroever het bewusteloze lichaam van Clarissa. Als ze bijkomt, kan ze zich niets herinneren van wat er is gebeurd

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica » Saghe , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Saghe

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/10/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789032514846

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het lied van de waterval"

Het lied van de waterval
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima