Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nunspeet, 1943. Mentje is niet blij met de vreemde mensen die haar vader in het geheim op de stalzolder van hun boerderij laat wonen. Op een dag gaat het helemaal mis. De soldaten halen iedereen weg - behalve Mentje. Na een angstige vlucht komt ze midden in de nacht in een geheim dorp in de bossen, waar tientallen joodse mensen verborgen zitten. Maandenlang blijft ze daar wonen, tot het te gevaarlijk voor haar wordt en Mentje naar Arnhem moet. Maar hoe lang zal het daar veilig zijn? En hoe moet vader haar nu vinden als hij vrij komt?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/10/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789023950547

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het meisje uit het verscholen dorp"

Het meisje uit het verscholen dorp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima