Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In 2018 presenteerde Kim Phuc Phan Thi onder grote belangstelling haar biografie `Het napalmmeisje'. De foto waarop zij als negenjarige vlucht voor de napalmbommen werd iconisch. In haar boek vertelt ze over haar jeugd, het moment dat haar leven veranderde en de vaak zo pijnlijke weg naar genezing en vrede. Het napalmmeisje is een waargebeurd verhaal over hoe oorlog een jong leven in een handomdraai kan verwoesten. Maar het is ook een hoopgevend boek over de veerkracht die Kim vond in de liefde en genade van God. Het boek is nu als midprice-editie beschikbaar.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Asia » Biografie Diari e Memorie » Memorie , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Religioni e Spiritualit√† » Cristianesimo

Editore Vbk Media

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 12/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789043533478

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het napalmmeisje (Midprice)"

Het napalmmeisje (Midprice)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima