Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het pak van Louis van Gaal

Michel van Egmond
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
9,49

De ene keer brengt hij de middag door met Zlatan Ibrahimovic in Parijs, de andere keer staat hij in de walmende snackbar van Gerard den Haan, de slechtste speler die NAC ooit heeft gekocht. Als vaste chroniqueur van Voetbal International verkent Michel van Egmond nu eenmaal graag de randen van het voetbalveld. Ook in het pak van Louis van Gaal doet hij op geheel eigen wijze verslag van zijn lotgevallen. Met een scherp oog voor detail en vaak op droogkomische toon, voert hij de lezer mee naar de wonderlijke wereld die schuil gaat achter de bordkartonnen werkelijkheid van het topvoetbal. Deze bundel bevat een selectie van zijn beste columns en reportages uit VI.

Dettagli

Generi Sport » Altri sport

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/05/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789067970167

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het pak van Louis van Gaal"

Het pak van Louis van Gaal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima