Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Wandelen, stap voor stap vooruit, gaat over jezelf bekijken, de aarde liefhebben en je lichaam laten reizen in hetzelfde tempo als de ziel. Als je te snel beweegt, kun je jezelf niet bijhouden.'

Erling Kagge kan zich niets belangrijkers voorstellen dan wandelen. In dit boek beschrijft hij wat lopen voor hem betekent en wat het voor anderen kan betekenen. Het plezier van wandelen is een boek dat je doet nadenken over routines waar je in vast kunt zitten en de kansen die er altijd zijn, als je ze maar pakt. Het gaat over het contact met jezelf en je omgeving herstellen, over schaduwen en veranderingen zien, waarbij traagheid juist een pluspunt is.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali » Psicologia , Salute Benessere Self Help » Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789044977141

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het plezier van wandelen"

Het plezier van wandelen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima