Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het tijdperk van de ik-tiran

De heer Éric Sadin
pubblicato da Wereldbibliotheek

Prezzo online:
12,99

Protesten, rellen, wantrouwen: de afgelopen jaren heeft de publieke woede een kookpunt bereikt. De oorzaken zijn bekend: toenemende ongelijkheid, slecht functionerende overheidsdiensten, politieke schandalen. Maar de heftigheid van het ongenoegen is nieuw. En dat komt door een nieuw verschijnsel: de ik-tiran. Door de opkomst van het internet, de smartphone en de sociale media zijn we onszelf als het centrum van de wereld gaan zien. We beschouwen onze mening als de enige juiste en accepteren geen gezag meer. De gevolgen zijn beangstigend. De sociale samenhang verkruimelt en het vertrouwen in overheid en politiek verdwijnt, de aantrekkingskracht van populisme, complottheorieën en geweld neemt toe. Éric Sadin geeft een meeslepend geschreven analyse van de ineenstorting van onze gemeenschappelijke wereld. Hij doet dat vanuit een uniek historisch, politiek, sociaal, economisch en technisch perspectief. Zijn doel: nadenken over de voorwaarden van een sociaal contract dat ons bij elkaar kan houden.

Dettagli

Generi Politica e Società » Comunicazione e Media » Pubblicità e società , Cinema e Spettacolo » Radio e Televisione » Televisione e società , Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia

Editore Wereldbibliotheek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/10/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789028451964

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het tijdperk van de ik-tiran"

Het tijdperk van de ik-tiran
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima