Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het tweede bestand

Arnon Grunberg
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
3,99

Hoewel Christus, het computervirus dat de wereld onherkenbaar zou veranderen, in alle toonaarden zwijgt, blijft Lillian in het diepste geheim doorwerken aan Christus II, dat de volgende fase van de omwenteling moet inluiden - de fase van de liefde. `Wat is liefde anders dan het liefdevolle woord? De begrijpende blik kan iedereen erbij fantaseren als het liefdevolle woord eenmaal is gevallen.' Op haar zolderkamer wacht Lillian geduldig tot het verkruimelen van de wereld gaat beginnen. Maar er is nog een virus, dat zich in Lillian zelf, de menselijke broedmachine, heeft genesteld. Het noodlot zit in haar buik en zij moet het een wending geven. Over Het bestand: `Grunberg grijpt je vanaf de eerste bladzijde bij je nekvel en dwingt je bijna om verder te lezen.' - Gazet van Antwerpen
`Grunbergs personages spugen op het leven, op de mensen, ze walgen ervan.' - Het Parool
`Het bestand heeft een onbehaaglijke werking, als het sluipende gif van een slangenbeet [] Grunbergs stijl - vol genadeloze aforismen - heeft aan doeltreffendheid niets ingeboet en thematisch is hij zijn concurrenten weer een paar stappen voor.' - De Morgen

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/04/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789038804385

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het tweede bestand"

Het tweede bestand
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima