Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het vergeten dorp
Het vergeten dorp

Het vergeten dorp

Lorna Cook
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
11,99

1943: De hele wereld is in staat van oorlog, en de bewoners van Tyneham wordt gevraagd hun thuis op te offeren het dorp wordt overgedragen aan het Britse leger. Maar op de vooravond van de overdracht zal een vreselijke gebeurtenis ervoor zorgen dat drie van hen voor altijd verdwijnen.

2017: Melissa hoopte dat een vakantie aan de kust van Dorset haar relatie uit het slib zou trekken, maar ondanks de idyllische omgeving gaat het juist bergafwaarts. Dan vindt Melissa een mysterieuze foto, van een vrouw uit het vergeten dorp Tyneham. Ze is vastbesloten om te ontdekken wat het verhaal achter de oude foto is. Maar Tyneham verbergt een gruwelijk geheim

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Audiolibro

Pubblicato 01/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789046172773

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het vergeten dorp"

Het vergeten dorp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima