Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het vlindereiland - Corina Bomann
Het vlindereiland - Corina Bomann

Audiolibro Het vlindereiland

Corina Bomann
pubblicato da Boekerij

Prezzo online:
0,00

Een oud huis, een brief uit het verleden, een familiegeheim

Nadat Diana's huwelijk op de klippen is gelopen, ontfermt ze zich over de nalatenschap van haar favoriete tante in Engeland. In haar laatste woorden heeft haar tante Diana gesmeekt een lang bewaard familiegeheim te ontsluieren.

Diana volgt de aanwijzingen die haar tante heeft achtergelaten en doet volkomen onverwachte ontdekkingen over haar voorouders. De sporen van het verleden leiden haar naar een exotisch eiland. Daar gaat een wereld vol nieuwe ervaringen en gevoelens voor haar open. Ze stuit op een bitterzoete voorspelling die het lot van haar familie voor altijd veranderde, en een verboden liefde die nooit ophield te bestaan.

Over de boeken van Corina Bomann

'Vlot geschreven feelgoodroman voor liefhebbers van familieverhalen.' NBD Biblion

'Lekker lezen en genieten.' Nederlands Dagblad

'Een perfecte combinatie van historie, drama, romantiek en spanning.' Chicklit.nl

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Boekerij

Formato Audiolibro

Durata 15:12.43

Pubblicato 30/11/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789052864808

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het vlindereiland"

Het vlindereiland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima