Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het voornemen van de muis

Toon Tellegen
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
0,00

De muis is vol ontzag voor iedereen die moed heeft. Dat zou hij ook wel willen, moed hebben, en vooral de moed om een toespraak te houden. Zo een waardoor iedereen zal omvallen van verbazing en voorgoed zal veranderen. Dan zal hij niet langer de grijze muis zijn, maar de overdonderende en baanbrekende muis.
Lange tijd denkt hij na over zijn toespraak, maar telkens deinst hij weer terug om hem ten overstaan van alle dieren te houden.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/03/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789021403267

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het voornemen van de muis"

Het voornemen van de muis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima