Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het Zwaard van de Radch is het vervolg op Ann Leckie's Het Recht van de Radch, waarmee ze de vijf grootste fantasy- en sf-awards won.

Het Zwaard van de Radch is het vervolg op Het Recht van de Radch, het enige boek dat ooit de vijf grootste fantasy- en sciencefiction prijzen (waaronder de Hugo en Nebula Award) won, en het tweede boek van New York Times-bestsellerauteur Ann Leckie. Breq is een soldaat, maar ze was ooit een oorlogsschip. Een wapen dat werelden veroverde en duizenden gedachten kon aansturen. Maar nu heeft ze nog slechts één lichaam en dient ze de keizer. Met een nieuw schip en een lastige crew trekt Breq eropuit naar de enige plek in het universum waarmee ze akkoord wilde gaan: naar Station Athoek, om de familie te beschermen van een luitenant die ze ooit kende - een luitenant die ze in koelen bloede heeft vermoord. 'Indrukwekkend.' The New York Times

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/07/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789024571550

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het zwaard van de Radch"

Het zwaard van de Radch
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima