Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De grootste vrees van Phoenix en Raine wordt werkelijkheid: hun clubs komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. De wapenopslag van de Nachtwolven wordt geplunderd en de Zwarte Dahlia's worden als de schuldigen aangewezen.

En dat niet alleen: de club is ervan overtuigd dat Phoenix zichzelf verluld heeft en dat hij zich door zijn vriend heeft laten bespelen. Machteloos moet hij toezien hoe zijn broeders geen enkel middel schuwen om zijn geliefde aan het praten te krijgen

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 27/02/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9798224013203

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hidden Scars"

Hidden Scars
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima